(Svenska) Yttrande om barn och ungas rätt vid tvångsvård

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga och i vissa andra delar av den sociala barn- och ungdomsvården. Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har skrivit ett gemensamt yttrande över SOU 2015:71 ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU”

NSPH och Civil Rights Defenders välkomnar utredningen vilken förefaller vara både genombearbetad och väl underbyggd. I stort är vi positiva till dess förslag.

Föga förvånande lyfter utredningen behov av kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder inom vård och omsorg. Lagförslaget läggs fram innan dessa kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder har hunnit implementerats inom socialtjänst, domstolar eller hos utförarna. Vi skulle ha velat se den omvända ordningen. Vi anser dessutom att de förslag om kunskapsutveckling som läggs fram är märkbart svaga, trots att detta hör till ett av de viktigaste områdena för utredningen.

Vi ser positivt på att utredningen vill stärka barns rätt till skydd, delaktighet och utbildning. Samma ambitionsnivå och barnperspektiv saknas dock när det gäller krav på själva boendet, samt vårdens innehåll och effekter.

När det gäller bemötande, behandling och vård, möjligheter till återhämtning och utslussning vill NSPH och Civil Rights Defenders se tydligare och starkare skrivningar för att ytterligare stärka barnets möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Vi har också synpunkter som berör den föreslagna lagstiftningens förhållande till Europakonventionen, Barnkonventionen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt de konsekvenser vissa bestämmelser kan komma att få för personer som lever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Vidare har vi synpunkter som bygger på den kritik Sverige har fått från FN:s olika kommittéer som övervakar att fördragsstaterna lever upp till de åtaganden staterna gjort enligt respektive konvention.

Läs hela yttrandet här.

Categories: Uncategorized.
Tags: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.
Regions: Sweden.