(Svenska) Vårt yttrande om terrorismresor

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Den av regeringen tillsatta Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism presenterade i juni 2015 ett delbetänkande om Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63).

Utredningens förslag har sin bakgrund i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) och syftar till att Sverige ska leva upp till de krav som ställs i fråga om straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism.

Utredningen föreslår därför nya straffbestämmelser om att motta utbildning för särskilt allvarlig brottslighet, om resor som har samband med särskilt allvarlig brottslighet och om finansiering av terrorismresor. Dessutom föreslås att möjligheten att använda sig av hemliga tvångsmedel och i viss mån även preventiva tvångsmedel omfattar de nya brotten.

Civil Rights Defenders har skickat in ett remissvar där vi för fram synpunkter på utredningens förslag ur ett människorättsperspektiv.

Vi ser en rad brister i utredningens förslag utifrån ett sådant perspektiv. Det finns bland annat en uppenbar oklarhet i fråga om det straffbara områdets omfattning. Som utredningen påpekar saknas det i svensk och internationell rätt en enhetlig definition av begreppen terrorism, terrorist och terroristorganisation.

Att finansieringslagen och rekryteringslagen förutom terroristbrott även omfattar vad som benämns som annan allvarlig brottslighet förstärker denna oklarhet. Det kan därför ifrågasättas om lagförslagen och terroristlagstiftningen generellt uppfyller legalitetsprincipens krav på tydlighet och förutsebarhet.

Klicka här för att läsa hela Civil Rights Defenders yttrande.

Categories: News.
Regions: Sweden.